Analyse der Kitakapazitätsplanung 2002-2012

Betreff
Analyse der Kitakapazitätsplanung 2002-2012
Vorlage
A0023/12/1
Art
Änderungsantrag
Referenzvorlage