Zaun „KGV Reform V“ e.V., Umnutzungsabsicht KGV „Harsdorf“ e.V.

Betreff
Zaun „KGV Reform V“ e.V., Umnutzungsabsicht KGV „Harsdorf“ e.V.
Vorlage
S0022/19
Art
Stellungnahme
Referenzvorlage